Megalakult a Masch Antal Emlékbizottság

2023. április 3-án az Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület keretében megalakult a Masch Antal Emlékbizottság. A bizottság célja Masch Antal egykori - leghosszabb ideig regnáló akadémiai igazgatónk síremlékének méltó rendezése.

Az Óvári Gazdászok szövetsége Egyesület a 2022. május 27-én megtartott közgyűlése elé terjesztett javaslatok elfogadása alapján Masch Antal Emlékbizottság létrehozásáról döntött. A Bizottság létrehozásának célja, Dr. Masch Antal síremlékének méltó rendezése és gondozásának megszervezése, az Alma Mater történetének leghosszabb ideig regnáló igazgatója emlékének megőrzése érdekében.

Dr. Masch Antal 44 éven át szolgálta a magyaróvári tanintézetet, ebből 25 évig igazgatóként, 11 évig pedig igazgatóhelyettesként. Nem volt olyan akadémiai igazgató, aki az elmúlt 200 év során hozzá hasonló ideig állt volna az intézmény élén. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a 19. század végén itt működő, mintegy húsz kiválóságot magába foglaló „Magyaróvári Nagy Tanári Kar” létrejöttének a megalapozásában, aminek Ő maga is egyik kiemelkedő személyisége volt. Az Ő idejében jöttek létre az első kísérleti állomások Magyaróváron. Hetvenöt éves korában, 1884. augusztus 27-én hunyt el Magyaróváron.

Emlékét a Vár előtt álló mellszobor, a Várudvar falán elhelyezett relief és a kari tanácsteremben található festmény is őrzi. A magyaróvári temetőben jelenlegi síremléke helyén azonban „ma már csak egy emléktábla” jelzi az intézmény fénykorszakának megalapozója nyughelyét, amely méltatlan az ő kiemelkedő személyéhez.

A Gazdász Szövetség az egyetemista hallgatókkal együttműködve negyedévente rendbe teszi Masch - és öt másik, a Karunkhoz köthető személy - sírhelyét 

Kovács Csomor Zsolt ÓGSZ elnök az emlékbizottság alakuló ülését 2023. április 3-ra hívta össze. Az alakuló ülést megelőzően a meghívottak 13:00-kor találkoztak a Magyaróvári Zichy Mihály utcai temetőben, ahol helyszíni tájékozódást tartottak Masch Antal síremléke tárgyában. A bejárás során körvonalazódott, hogy a bejáráson résztvevők közül kevesen tudtak arról, hogy a jelenlegi kovácsoltvas kerítéssel határolt síremlék az nem Masch A. eredeti sírhelye. Borsa Károly dokumentumai szerint az eredeti sírhely már az 50-es évek elején más család tulajdonába került. A helyszíni szemle végén a jelenlévők részéről a jelenlegi sírhely átalakításával kapcsolatban több javaslat is megfogalmazódott.

14:00-tól a Várépületben az alakuló üléssel folytatódott az összejövetel a meghívóban leírt napirendi pontok szerint. Elsőként megalakult Masch Antal Emlékbizottság (MAE), melynek tagjai lettek:

Kovács Csomor Zsolt ÓGSZ elnök

Dr. Tóth Tamás kutatóprofesszor, ÓGSZ elnökhelyettes

Dr. Tenk Antal professzor emeritus

Dr. Schmidt Rezső professzor emeritus

Dr. Nagy Frigyes c. egyetemi tanár, ny. miniszter

Dr. Krász Ádám c. egyetemi docens

Dr. Cser János c. egyetemi tanár

Németh Attila ÓGSZ vezetőségi tag

Szabó Zsolt levéltáros

Ezt követően Kovács Csomor Zsolt levezető elnök javaslatára a bizottság megválasztotta a tisztségviselőket. Az elnök Dr. Tóth Tamás, alelnök Dr. Cser János és a titkár Szabó Zsolt lett.

A továbbiakban a Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta a Masch Antal Emlékbizottság tevékenységi körét és ügyrendjét.

Az Emlékbizottság tevékenységének támogatására és a célkitűzések sikeres megvalósításának segítésére a Bizottság fővédnöki és védnöki szerepkörre a következő személyek felkérését tervezi:

Fővédnök:       Dr Nagy István agrárminiszter, országgyűlési képviselő

Védnökök:       Dr. Árvay István, Mosonmagyaróvár polgármestere

                        Dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke

                        Dr. Szalka Éva, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar dékánja

Az utolsó napirendi pontban Masch Antal síremlékének méltó rendezésével kapcsolatos elgondolások, javaslatok, megoldási lehetőségek megvitatására és az aktuális tennivalók kijelölésére került sor.

Összegzésként elmondható, hogy az eddig rendelkezésre álló információk, dokumentumok és a temetőben látható állapotok között eléggé sok ellentmondás és visszásság tapasztalható és nagyon sok kérdőjel van. Az azonban már biztosan tudható, hogy a jelenlegi sírhely nem Masch A. eredeti sírhelye, így valószínűleg a hamvai sem itt lehetnek. Kegyeletteljes eljárás az lenne ha megtalálnák Masch A. földi maradványait, melyek így a későbbiekben kialakítandó síremlékkel együtt azonos helyre kerülhetnének. Bárhogyan is történhetett a jelenlegi helyzet kialakulása a rendezetlen állapotok megoldása és a síremlék méltó módon való rendezése elsősorban az intézményre, a szövetségre, a városi önkormányzatra és ma élő óváron végzett gazdászgenerációkra hárul.

 

Dr. Cser János c. egyetemi tanár
szerző
 

További információ: https://www.facebook.com/ogsze